Thông cáo phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

15/03/2007

Trong hai ngày 18 và 19-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

1- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung khung thuế suất thuế nhập khẩu của một số nhóm hàng chịu thuế theo Nghị quyết 63/1998/NQ-UBTVQH 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X. Trong những năm qua, biểu thuế nhập khẩu theo quy định của nghị quyết trên là công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế, góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo cơ sở pháp lý để bảo hộ hàng hóa sản xuất trong nước và thực hiện các cam kết quốc tế. Tuy nhiên, trong tình hình mới, một số quy định của biểu thuế nhập khẩu cần được sửa đổi, bổ sung để mức tối đa và mức tối thiểu của khung thuế suất thuế nhập khẩu phù hợp hơn với các quy định trong các cam kết của Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới.

2- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2004.

Phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước là vấn đề quan trọng, tác động lớn đến hoạt động kinh tế-xã hội của các bộ, ngành, địa phương. Việc phân bổ chi ngân sách nhà nước cho các cơ quan Trung ương và mức bổ sung từ ngân sách Trung ương cho các địa phương trong những năm qua được bố trí tương đối hợp lý; bảo đảm nguồn lực tài chính ở mức cần thiết cho các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc phân bổ chi ngân sách nhà nước năm 2004 phải trên cơ sở các tiêu chí và các định mức hợp lý; bảo đảm yêu cầu cân đối ngân sách và kinh phí cần thiết để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; đủ nguồn lực thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với từng lĩnh vực, từng vùng và các nhiệm vụ khác. Việc phân bổ còn phải bảo đảm công bằng, hợp lý, công khai, minh bạch giữa các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương, theo đúng các quy định của Luật ngân sách Nhà nước.
 
 • Tin Đoàn Đại biểu Quốc hội
 • Phiên họp thứ 32
 • Tin hoạt động Văn phòng Quốc hội
 • Phiên họp thứ 30
 • Phiên họp thứ 29
 • Phiên họp thứ 28
 • Phiên họp thứ 27
 • Phiên họp thứ 26
 • Phiên họp thứ 25
 • Phiên họp thứ 24
 • Phiên họp thứ 23
 • Phiên họp thứ 22
 • Phiên họp thứ 21
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 19
 • Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 17
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X