Thông cáo phiên họp thứ tư của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

15/03/2007

Ngày 21-12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã họp tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ về phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2003, về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2003 và Báo cáo thẩm tra của ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2003.

Việc phân bổ ngân sách Nhà nước bảo đảm nguyên tắc theo đúng quy định của pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội; đáp ứng các yêu cầu vừa bảo đảm nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội vừa bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2003 đã quy định rõ việc phân bổ cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi cho từng bộ, từng cơ quan trung ương; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho từng tỉnh, thành phố và thông báo đến các Đoàn đại biểu Quốc hội. Đồng thời Chính phủ chỉ đạo triển khai việc giao dự toán thu, chi đến từng đơn vị sử dụng ngân sách ngay từ đầu năm và thực hiện công khai dự toán ngân sách theo đúng chế độ quy định.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có biện pháp tích cực để phát triển sản xuất, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, phát triển nguồn thu, chống thất thu, tăng tích lũy, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003. Tăng cường công tác quản lý chi, kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư để hạn chế thất thoát, lãng phí, nhất là chi đầu tư xây dựng cơ bản, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án phân bổ số tăng thu ngân sách trung ương năm 2002. Đối với một số khoản kinh phí của ngân sách trung ương năm 2003 mới phân bổ chung, giao Chính phủ tiếp tục xây dựng phương án phân bổ cụ thể để báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

Trong quá trình tổ chức điều hành ngân sách, nếu có những vấn đề phát sinh lớn, Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.