Thông cáo phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

14/03/2007

Trong hai ngày 13 và 14-1-2004, Ủy ban Thường vụ QH đã họp tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch QH Nguyễn Văn An. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Để chuẩn bị trình QH tại kỳ họp thứ 5 sắp tới, Ủy ban Thường vụ QH đã thảo luận, cho ý kiến về các dự án: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; Quy chế hoạt động của Ủy ban Thường vụ QH (sửa đổi) và Quy chế hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH (sửa đổi).

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em qua 12 năm thi hành đã có tác dụng tích cực, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, trước tình hình mới với những yêu cầu bức xúc đặt ra về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện công ước quốc tế về quyền trẻ em, việc sửa đổi Luật này là rất cần thiết. Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến theo hướng cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; phát triển hài hòa về thể chất, đạo đức và trí tuệ, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, xã hội đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo nhằm bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật; đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết có hiệu quả hơn tình trạng khiếu nại, tố cáo đang tiếp diễn phức tạp, kéo dài.

Quy chế hoạt động của Ủy ban Thường vụ QH, Quy chế hoạt động của Hội đồng Dân tộc và Quy chế hoạt động của các Ủy ban của QH ban hành năm 1993 đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Qua hơn 10 năm thực hiện, các Quy chế đã phát huy tác dụng tích cực, góp phần quan trọng vào việc củng cố tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH.

Tuy nhiên, trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Thường vụ QH và các cơ quan của QH, nhiều quy định của các Quy chế này cần được sửa đổi, bổ sung và cụ thể hóa cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật. Mặt khác, theo quy định của pháp luật, cũng như qua thực tiễn hoạt động cho thấy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của QH về cơ bản là giống nhau, do đó, hướng sửa đổi, bổ sung lần này là ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH.

Ủy ban Thường vụ QH đã thảo luận và thông qua Pháp lệnh thi hành án dân sự (sửa đổi) nhằm khắc phục một bước những tồn tại, bất cập trong công tác thi hành án, góp phần giải quyết tình trạng án tồn đọng đang có chiều hướng gia tăng hiện nay.