Thông cáo phiên họp thứ 47 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

15/03/2007

Từ ngày 14 đến ngày 16-11-2001, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã họp tại Hà Nội dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

1- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X (khai mạc ngày 20-11-2001) và nhận thấy rằng, đến nay việc chuẩn bị về mọi mặt đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để tiến hành kỳ họp như thời gian dự định. Để có cơ sở cho việc hoàn tất các nội dung trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành các công việc sau đây:

a) Nghe đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 báo cáo về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, ý kiến kết luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để chỉnh lý Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992.

b) Cho ý kiến về 3 dự án: Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan.

c) Nghe báo cáo và cho ý kiến về việc chuẩn bị các Báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác quản lý Toà án nhân dân địa phương về mặt tổ chức.

2 - Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Quảng cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo; phát triển quảng cáo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quảng cáo và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.