CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2023

10/11/2023 11:28

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

---------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1,2)

- Phó Chủ tịch Quóc hội Trần Quang Phương 

Bộ Công an:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Bộ Tài chính:

Bộ Giao thông vận tải:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Tô Lâm (Nội dung 2)

Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (Nội dung 1,2)

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (Nội dung 2)

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (Nội dung 2)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (Nội dung 2)

Nguyễn Thị Thúy Ngần 

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Nội dung 2:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (tối đa 20 phút).

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đường bộ (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đường bộ (tối đa 20 phút).

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (tối đa 20 phút).

Nội dung 3:

- Thảo luận ở Tổ về:

+ Dự án Luật Đường bộ.

+ Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

+ Dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

 

Buổi chiều: 

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1,2)

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Ủy ban Pháp luật:

Bộ Tư pháp:

Bộ Nội vụ:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (Nội dung 1)

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (Nội dung 2)

Bộ trưởng Lê Thành Long (Nội dung 2)

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (Nội dung 2) 

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

Nội dung 2:

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

Nội dung 3:

- Thảo luận ở Tổ về:

+ Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

+ Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

+ Các báo cáo của Chính phủ về: Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 03 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.