Báo cáo công tác
Báo cáo giám sát
Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Tờ trình Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp
Báo cáo thẩm tra dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)
Tờ trình Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)
Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi)
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo về việc tổng hợp lấy ý kiến Nhân dân về việc tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Văn kiện chung
Dự thảo Nghị quyết Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng
Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụngcác nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”
Báo cáo tóm tắt thẩm tra về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng,từ Yang Bay -Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707,xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường liên vùngkết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận