CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2024, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5, QUỐC HỘI KHOÁ XV

15/01/2024 16:31

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp bất thường lần thứ 5
-----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:  

- Chủ tịch Quốc hội  Vương Đình Huệ 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc  Trần Quang Phương (điều hành nội dung 1)

Hội đồng Dân tộc:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Bộ Tài chính:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

- Chủ tịch Y Thanh Hà Niê Kđăm (nội dung 1)

- Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (nội dung 1) 

- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (nội dung 1)

Nguyễn Trường Giang

NỘI DUNG

* Nội dung 1: Quốc hội nghe trình bày các Tờ trình, Báo cáo.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (tối đa 15 phút).

- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (tối đa 15 phút).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn (tối đa 10 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn (tối đa 10 phút).

* Nội dung 2: Quốc hội thảo luận ở tổ về:

- Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Buổi chiều:

  Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 2) 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 1)

Đại diện Chính phủ:

Hội đồng Dân tộc:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

 Chủ tịch Y Thanh Hà Niê Kđăm (nội dung 1) 

 Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (nội dung 2)

 Thứ trưởng Trần Quốc Phương

 Nguyễn Thị Thúy Ngần

NỘI DUNG

* Nội dung 1: Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

  - Đại diện Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Nội dung 2: Từ 15 giờ 50 đến 17 giờ 00

- Thảo luận ở hội trường về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

  - Đại diện Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.