CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2023

01/11/2023 17:49

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

_____________

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:  

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Bộ Tài chính:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng 

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

Thảo luận ở hội trường về:

- Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

- Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 (trong đó có Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý; việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các Bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương).

- Thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 
  • Chủ tịch Vương Đình Huệ
  • Kỳ họp thứ 6
  • Kỳ họp thứ 5
  • Kỳ họp thứ 4
  • Kỳ họp thứ 3
  • Kỳ họp thứ 2
  • Kỳ họp thứ 1
  • Quốc hội khóa XI
  • Quốc hội khóa X