CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2023

28/10/2023 11:59

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6

_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

________

Cả ngày(Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

 - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định 

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành phiên họp)

Bộ Kế hoạch và Đầu  tư:

Hội đồng Dân tộc:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

 Chủ tịch Y Thanh Hà Niê Kđăm  

 Nguyễn Thị Thúy Ngần (buổi sáng)

 Nguyễn Trường Giang (buổi chiều)

 

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (tối đa 40 phút).

- Xem videoclip về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

- Thành viên Chính phủ có liên quan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 * Ghi chú: Thành viên Chính phủ dự phía dưới hội trường để tham gia giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội khi được yêu cầu, gồm:

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

- Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam

______________________