CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2023

25/10/2023 07:06

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6

____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

______  

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 2) 

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ban Công tác đại biểu:

Bộ Công an:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bùi Văn Cường (nội dung 1)

Trưởng ban Nguyễn Thị Thanh (nội dung 1)

Bộ trưởng Tô Lâm (nội dung 2)

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (nội dung 2) 

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

Nội dung 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

-  Quốc hội thành lập Ban Kiểm phiếu.

-  Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Căn cước.

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 2) 

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ban Công tác đại biểu:

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường:

Bộ Thông tin và Truyền thông:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bùi Văn Cường (nội dung 1)

Trưởng ban Nguyễn Thị Thanh (nội dung 1)

Chủ nhiệm Lê Quang Huy (nội dung 2)

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (nội dung 2)

Nguyễn Trường Giang 

  

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viễn Thông (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Viễn Thông (sửa đổi).

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.