CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2023

22/06/2023 16:58

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 5

______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

_________

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 2)

Bộ Quốc phòng:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Phan Văn Giang (nội dung 2)

Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (nội dung 1)

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (nội dung 2)

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 2)

Ủy ban Pháp luật:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Xây dựng:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 1)

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 2)

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (nội dung 2)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

 NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.