CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2023

21/06/2023 16:50

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 5

_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

 

 CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP 

________

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Bộ Thông tin và Truyền thông:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (nội dung 2) 

Chủ nhiệm Lê Quang Huy (nội dung 1,3)

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (nội dung 3)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Nội dung 3:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

- Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành phiên họp)

Bộ Công an: 

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Tô Lâm (nội dung 4)

Bùi Văn Cường (nội dung 1,2)

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (nội dung 3,4)

Nguyễn Trường Giang 

  

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo về việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo các Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024.

- Biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024.

Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Nội dung 4:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.