CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2023

16/06/2023 15:04

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 5

______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

_______

Buổi sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành phiên họp)

Ủy ban Pháp luật:

Bộ Xây dựng:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1, 2, 3)

Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Xây dựng:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (nội dung 1, 2)

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 3)

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (nội dung 3)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Giá (sửa đổi).

Nội dung 3:

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

Nội dung 4: Thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).