CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2023

08/06/2023 18:14

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 5

______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

________ 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (nội dung 1)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (tối đa 25 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (tối đa 25 phút).

Nội dung 2:

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 1)

Ủy ban Pháp luật:

Ban Công tác đại biểu:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 1)

Trưởng ban Nguyễn Thị Thanh (nội dung 1)

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG

* Nội dung 1Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Nội dung 2: Từ 15 giờ 50 đến 17 giờ 00

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

______________________________