CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2022

10/11/2022 17:54

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4

-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------


CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

----------------

Buổi sáng:   

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bộ Thông tin và Truyền thông:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Lê Quang Huy (nội dung 2)

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (nội dung 2)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều: 

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Bộ Tài chính:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (nội dung 2)

Phó Chủ nhiệm Vũ Thị Lưu Mai (nội dung 2)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.

Nội dung 3:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giá (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.