CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2022

09/11/2022 19:05

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

-------------------------

 Buổi sáng: 

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 2)

Ủy ban Pháp luật:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 1)

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 2)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (nội dung 2)

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều: 

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường:

Bộ Công thương:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

Chủ nhiệm Lê Quang Huy (nội dung 2)

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên (nội dung 2)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển   kinh tế - xã hội năm 2023.

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Công thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.