CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2022

03/11/2022 18:37

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4

---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

------------------- 

Buổi sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành phiên họp)

Bộ Xây dựng:

Bộ Thông tin và Truyền thông:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (từ 08h00 đến 08h40)

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (từ 08h40 đến 11h30)

Bùi Văn Cường

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG

* Từ 08h00 đến 08h30

Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các thành viên Chính phủ liên quan, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng.

* Từ 08h30 đến 08h40

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất.

* Từ 08h40 đến 11h30 (Giải lao từ 09h30 đến 09h50)

- Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông:

+ Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số. Công tác xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia.

+ Việc tiếp cận thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

+ Việc quản lý các thuê bao, đầu số của các nhà mạng; công tác kiểm tra, quản lý các trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác. Việc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

- Người trả lời chất vấn: 

+ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công an, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

 

Buổi chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành phiên họp)

Bộ Thông tin và Truyền thông:

Bộ Nội vụ:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (từ 14h00 đến 14h40)

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (từ 14h40 đến 17h00)

Bùi Văn Cường

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

 NỘI DUNG

* Từ 14h00 đến 14h30

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

* Từ 14h30 đến 14h40

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ 2.

* Từ 14h40 đến 17h00 (Giải lao từ 15h30 đến 15h50)

- Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực nội vụ:

+ Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Việc ban hành các văn bản thực hiện quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

+ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, xử lý vi phạm.

+ Nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực, vị trí địa bàn đông dân cư, chịu nhiều áp lực công việc (như viên chức y tế…). Việc bảo đảm biên chế cho ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu dạy - học.

+ Giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (về số lượng người làm việc, về chế độ, chính sách…), nhất là công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp.

- Người trả lời chất vấn:

+ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

+ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.