CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2022

14/06/2022 21:05

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 3

--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

--------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Công Thương:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường (nội dung 1)

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 2)

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên (nội dung 2)

Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành nội dung 1, 2)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 3)

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Bộ Thông tin và Truyền thông:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh (nội dung 1)

Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường (nội dung 2)

Chủ nhiệm Lê Quang Huy (nội dung 3)

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (nội dung 3)

Đ/c Nguyễn Trường Giang

   

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Nội dung 3:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.