CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2022

07/06/2022 08:10

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 3

-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

------------------------

Buổi sáng: (Quốc hội họp riêng)

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành nội dung 1, 3)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 2)

Ủy ban Tài chính-Ngân sách:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Trưởng Ban Công tác đại biểu:

Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường (nội dung 2)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (nội dung 2)

Bùi Văn Cường 

Trưởng ban Nguyễn Thị Thanh (nội dung 1, 3)

 

NỘI DUNG

Nội dung 1: Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 45

- Quốc hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

- Cơ quan có thẩm quyền trình về công tác nhân sự.

- Thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự.

- Cơ quan có thẩm quyền giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự.

- Ý kiến phát biểu của nhân sự (nếu có).

- Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu.

- Quốc hội biểu quyết về nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nội dung 2: Từ 10 giờ 00

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra về việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước (tối đa 15 phút).

- Thảo luận ở hội trường về việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 3: Từ 11 giờ 25

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhân sự.

Buổi chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Lê Minh Hoan

Bùi Văn Cường

Nguyễn Trường Giang


NỘI DUNG

* Từ 14h00 đến 14h10: Chủ tịch Quốc hội phát biểu mở đầu phiên chất vấn.

* Từ 14h10 đến 17h00 (Giải lao từ 15h30 đến 15h50):

- Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa, phát triển thị trường nông sản. Giải pháp ổn định thị trường, kiểm soát sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp. Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thu hút đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững.

- Người trả lời chất vấn:

+ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.