CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2021

12/11/2021 16:04

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

---------------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành nội dung 5)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1,2,3,4)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Tài chính-Ngân sách:

Ủy ban Kinh tế:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường (nội dung 1,2,4)

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 3)

Bùi Văn Cường

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG

1. Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

2. Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

4. Nội dung 4:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

5. Nội dung 5:  Từ 10 giờ 00

Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.