CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2021

06/11/2021 14:23

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2

------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

-------------------------

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Bộ Tài chính:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

+ Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

+ Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

- Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.