CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2021

28/10/2021 17:17

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2

--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

---------------------------- 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:   

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Ủy ban Kinh tế:   

Bộ Tài chính:   

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:   

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

- Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:   

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Kinh tế:   

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:   

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 (tối đa 15 phút).

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) (tối đa 15 phút).

Nội dung 2:

- Quốc hội thảo luận ở tổ về:

+ Dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

+ Dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).