CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2021

27/10/2021 20:17

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

-------------------------

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:   

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Xã hội:   

Bộ Nội vụ:   

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:   

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

- Thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:   

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục:   

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:   

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:   

Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

- Thảo luận trực tuyến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.