CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2021

24/10/2021 12:39

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

------------------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:   

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Tư pháp:   

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:   

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:   

Chủ nhiệm Lê Thị Nga

Viện trưởng Lê Minh Trí

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Từ 10 giờ 00:

- Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:   

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Ủy ban Kinh tế:   

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:   

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:   

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

BTộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG

- Thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.