CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2021

20/10/2021 17:47

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2

--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

--------------------------

Buổi sáng:

Quốc hội thảo luận ở tổ về:

- Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

- Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 1)

Ủy ban Quốc phòng và An ninh: 

Ủy ban Pháp luật: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cảnh sát cơ động (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Cảnh sát cơ động (tối đa 15 phút).

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (tối đa 15 phút).

Nội dung 2:

- Quốc hội thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Cảnh sát cơ động.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.