Báo cáo công tác
Báo cáo giám sát
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo số 461/BC-UBQPAN14 của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi)
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật quản lý ngoại thương (trình Quốc hội thông qua)
Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất
Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014
Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Nghị quyết của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016”
Nghị quyết của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Văn kiện chung
Tổng hợp các văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc hội khoá XIV
Tổng hợp các văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quốc hội khoá XIV
Tổng hợp các văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội của Toà án nhân dân tối cao, Quốc hội khoá XIV
Tổng hợp các văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội của Uỷ ban Dân tộc, Quốc hội khoá XIV