Buổi chiều ngày 29/7/2016: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch ......

29/07/2016 17:07

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi chiều ngày 29/7/2016: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch ......

29/07/2016 17:07

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
Not found

Buổi chiều ngày 29/7/2016: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch ......

29/07/2016 17:07

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi chiều ngày 29/7/2016: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch ......

29/07/2016 17:07

(Văn phòng Quốc hội)

File download