Buổi sáng ngày 29/7/2016: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 ; Thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016...

29/07/2016 17:04

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 29/7/2016: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 ; Thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016...

29/07/2016 17:04

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
Not found

Buổi sáng ngày 29/7/2016: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 ; Thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016...

29/07/2016 17:04

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi sáng ngày 29/7/2016: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 ; Thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016...

29/07/2016 17:04

(Văn phòng Quốc hội)

File download