Buổi sáng ngày 26/7/2016: Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, PL năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, PL năm 2016

26/07/2016 14:07

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 26/7/2016: Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, PL năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, PL năm 2016

26/07/2016 14:07

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
Not found

Buổi sáng ngày 26/7/2016: Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, PL năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, PL năm 2016

26/07/2016 14:07

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi sáng ngày 26/7/2016: Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, PL năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, PL năm 2016

26/07/2016 14:07

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 26/7/2016: Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, PL năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, PL năm 2016

26/07/2016 14:07

(Văn phòng Quốc hội)

File download