Buổi sáng ngày 25/7/2016: Quốc hội nghe: Báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch HĐDT, Phó Chủ nhiệm UB và Ủy viên thường trực; Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình HĐGS của Quốc hội năm 2017

25/07/2016 14:44

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 25/7/2016: Quốc hội nghe: Báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch HĐDT, Phó Chủ nhiệm UB và Ủy viên thường trực; Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình HĐGS của Quốc hội năm 2017

25/07/2016 14:44

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
Not found

Buổi sáng ngày 25/7/2016: Quốc hội nghe: Báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch HĐDT, Phó Chủ nhiệm UB và Ủy viên thường trực; Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình HĐGS của Quốc hội năm 2017

25/07/2016 14:44

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi sáng ngày 25/7/2016: Quốc hội nghe: Báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch HĐDT, Phó Chủ nhiệm UB và Ủy viên thường trực; Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình HĐGS của Quốc hội năm 2017

25/07/2016 14:44

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 25/7/2016: Quốc hội nghe: Báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch HĐDT, Phó Chủ nhiệm UB và Ủy viên thường trực; Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình HĐGS của Quốc hội năm 2017

25/07/2016 14:44

(Văn phòng Quốc hội)

File download