Báo cáo số 557/BC-MTTW-ĐCT của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Lĩnh vực: Kiến nghị của cử tri