Báo cáo công tác
Báo cáo giám sát
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Tài liệu dự án Luật Cảnh sát Biển Việt Nam trình UBTVQH phiên 25
Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Tài liệu Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)
Dự án Luật An ninh mạng
Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ năm
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 557/BC-MTTW-ĐCT của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân
Dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2019
Thường vụ - Phiên họp thứ 25
Thường vụ - Phiên họp thứ 26
Thường vụ - Phiên họp thứ 27
Thường vụ - Phiên họp thứ 28
Văn kiện chung
Báo cáo số 166/BC-CP của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017
Báo cáo số 997/BC-UBKT14 ngày 18-5-2018 của Ủy ban Kinh tế thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2018