CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2018.

14/06/2018 17:22

Tiếp tục Chương trình làm việc, Phiên họp Quốc hội ngày 15/6/2018 sẽ tập trung một số vấn đề chủ yếu như: Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch; Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019;…

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 15 tháng 6 năm 2018)

 

Đoàn Chủ tịch:  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành Nội dung 4, 5, 6 )

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành Nội dung 1, 2, 3)

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ 

Ủy ban Kinh tế:  

Tổng Thư ký Quốc hội:  

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (Nội dung 1,2)

Nguyễn Hạnh Phúc

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:  

Lê Bộ Lĩnh (ND 1,2,3)

Hoàng Thanh Tùng  (ND 4,5,6)

 

NỘI DUNG

* Từ 8h00 đến 9h25:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” và dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”.

- Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

* Từ 9h25 đến 9h50: Quốc hội nghỉ giải lao.

* Từ 9h50: Quốc hội họp phiên bế mạc (Phát thanh, truyền hình trực tiếp).

Nội dung 4:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Nội dung 5:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hộ i- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Nội dung 6:

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng giới thiệu Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

Văn phòng Quốc hội