CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2018

13/06/2018 16:48

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP 

 (Ngày 14 tháng 6 năm 2018)

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành Nội dung 1)

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành Nội dung 2)

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Bộ Công an:

Chủ nhiệm Phan Thanh Bình (Nội dung 1)

 

Chủ nhiệm Võ Trọng Việt (Nội dung 2)

Bộ trưởng Tô Lâm  (và 01 Lãnh đạo Bộ Công an) (Nội dung 2)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh 

 

NỘI DUNG

 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Nội dung 2:

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường​:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông:

Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng

 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (và 01 Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (Nội dung 2)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh  

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đo đạc và bản đồ.

Nội dung 2:

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật Chăn nuôi.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội