CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2018

11/06/2018 17:19

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

Buổi sáng: 

Đoàn Chủ tịch:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 5)

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 1 và 2)

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 3 và 4)

 

Ủy ban Tài chính, ngân sách:

 

Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải (Nội dung 1)

Ủy ban Kinh tế:

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (Nội dung 2)

Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc (Nội dung 3)

Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chủ nhiệm Võ Trọng Việt (Nội dung 4)

Ủy ban Pháp luật:

Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định (Nội dung 5)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng (Nội dung 1 đến 5)

 

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Nội dung 4:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh mạng.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng.

Nội dung 5:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi).

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành phiên họp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng:

Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

Chủ nhiệm Phan Thanh Bình

 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (01 Lãnh đạo Bộ Gíao dục và Đào tạo)

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội