Buổi sáng ngày 15/06/2018 (Kỳ họp thứ 05 - Quốc hội khóa 14): Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

15/06/2018 11:02

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019; Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp./

Other news