Buổi sáng ngày 14/06/2018: Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

14/06/2018 14:06

Other news