Báo cáo công tác
Báo cáo số 212/BC-UBKT14 ngày 21/11/2016 về công tác của Ủy ban Kinh tế từ sau kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai và dự kiến chương trình công tác đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV
Báo cáo số 119/BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác năm 2016, dự kiến chương trình công tác năm 2017
Báo cáo số 89/BC-UBQPAN14 về kết quả hoạt động năm 2016 và dự kiến một số hoạt động chủ yếu của Ủy ban Quốc phòng và An ninh năm 2017
Báo cáo số 396/BC-UBĐN14 ngày 31/10/2016 về kết quả hoạt động của Uỷ ban Đối ngoại năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017
Báo cáo giám sát
Báo cáo số 383/BC-CP của Chính phủ về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015), kế hoạch 2016-2020 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Báo cáo số 44/BC - UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”
Báo cáo số 43/BC-UBTVQH14 về kết quả giám sát chuyên đề “Hiệu quả thực hiện chính sách, PL về phát triển KHCN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh CN hỗ trợ và cơ khí chế tạo”
Dự thảo Nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo thẩm tra số 173/BC-UBKT14 của Ủy ban Kinh tế về dự án Luật Quy hoạch
Tờ trình số 389/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật quy hoạch
Báo cáo số 109/BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường thẩm tra Dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
Tờ trình số 385/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Báo cáo thẩm tra số 181/BC-UBKT14 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIV về Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Tờ trình số 508/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Báo cáo số 58/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Báo cáo số 36/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ hai
Nghị quyết số 31/2016/QH14 của Quốc hội về dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Luật đấu giá tài sản
Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn trình Quốc hội thông qua
Báo cáo số 68/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên giải trình và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khoá XIV
Văn kiện chung
Báo cáo số 205/BC-CP của Chính phủ quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
Báo cáo số 50/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp trình Quốc hội thông qua