Buổi sáng ngày 15/11/2016: Quốc hội nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

15/11/2016 14:40

(Văn phòng Quốc hội)

File download