Báo cáo công tác
Báo cáo số 212/BC-UBKT14 ngày 21/11/2016 về công tác của Ủy ban Kinh tế từ sau kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai và dự kiến chương trình công tác đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV
Báo cáo số 119/BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác năm 2016, dự kiến chương trình công tác năm 2017
Báo cáo giám sát
Báo cáo số 383/BC-CP của Chính phủ về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015), kế hoạch 2016-2020 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Báo cáo số 44/BC - UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo thẩm tra số 173/BC-UBKT14 của Ủy ban Kinh tế về dự án Luật Quy hoạch
Tờ trình số 389/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật quy hoạch
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Báo cáo thẩm tra số 181/BC-UBKT14 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIV về Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Tờ trình số 508/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ hai
Nghị quyết số 31/2016/QH14 của Quốc hội về dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Luật đấu giá tài sản
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn trình Quốc hội thông qua
Báo cáo số 68/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
Văn kiện chung
Báo cáo số 205/BC-CP của Chính phủ quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
Báo cáo số 50/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020