Chương trình làm việc ngày 23 tháng 11 năm 2016

22/11/2016 17:13

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 2

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 23 tháng 11 năm 2016)

 

Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 Quốc hội họp Phiên bế mạc (phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp)

 ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tòng Thị Phóng (điều khiển nội dung 2 và 3)

Uông Chu Lưu

Phùng Quốc Hiển

Đỗ Bá Tỵ  (điều khiển nội dung 1)

 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư:

 

Nguyễn Chí Dũng (nội dung 2)

ĐOÀN THƯ KÝ

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội:

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội:

Vũ Hồng Thanh (nội dung 2)

 

Nguyễn Hạnh Phúc (nội dung 1)

 Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh  

 

NỘI DUNG:

Nội dung 1 - Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

- Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung 2 - Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

- Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Nội dung 3 - Bế mạc:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng giới thiệu Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

(Văn phòng Quốc hội)