• Kỳ họp thứ 7
  • Quốc hội khóa XIII
  • Quốc hội khóa X