Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Dự thảo NQ thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016” Chương trình giám sát Quốc hội
Báo cáo số 151/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018 Chương trình giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 (trình thông qua) Chương trình giám sát Quốc hội
Báo cáo số 130/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 Chương trình giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 (trình thông qua) An toàn thực phẩm Quốc hội
Báo cáo số 154/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 An toàn thực phẩm Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 (Dự thảo xin ý kiến đại biểu) An toàn thực phẩm Quốc hội
Báo cáo tóm tắt Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV Kiến nghị của cử tri Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 -2020 An toàn thực phẩm Quốc hội
Báo cáo giám sát về tình hình thực thi chính sách, pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 An toàn thực phẩm Quốc hội