Báo cáo công tác
Báo cáo của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác từ sau Kỳ họp thứ 2 đến Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, dự kiến chương trình công tác đến cuối năm 2017
Báo cáo kết quả công tác giữa hai kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Báo cáo kết quả công tác giữa hai kỳ họp của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
Báo cáo kết quả công tác giữa hai kỳ họp của Ủy ban Về các vấn đề xã hội
Báo cáo giám sát
Dự thảo NQ thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016”
Báo cáo số 151/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018
Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 (trình thông qua)
Báo cáo số 130/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo số 321/BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường thẩm tra Dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)
Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) (trình tại kỳ họp thứ 3)
Báo cáo số 331/BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường thẩm tra dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (trình thông qua)
Báo cáo số 157/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (trình thông qua)
Báo cáo số 155/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)
Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ ba
Luật quản lý tài sản công (thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV)
Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV)
Luật cảnh vệ (thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV)
Luật trợ giúp pháp lý (thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV)
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội thông qua
Báo cáo số 156/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV
Báo cáo của Bộ Y tế trả lời chất vấn tại kỳ họp 3, Quốc hội khóa XIV
Văn kiện chung
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV
Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (trình Quốc hội thông qua)
Báo cáo số 134/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Báo cáo số 524/BC-UBVĐXH14 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2016