Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội thông qua
Tóm tắt Tờ trình Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Báo cáo thẩm tra Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021
Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân (Tại kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV)
Báo cáo tóm tắt của Ủy ban Kinh tế thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020.
Báo cáo số 237/BC-CP của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển Kinh tế - Xã hội (do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày)