Báo cáo công tác
Tờ trình tóm tắt về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
Báo cáo giám sát
Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án Luật Cư trú (sửa đổi).
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Tờ trình tóm tắt về đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.
Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp
Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Văn kiện chung
Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội thông qua