CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2021

01/04/2021

QUỐC HỘI KHÓA XIV

Kỳ họp thứ 11

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

------------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ban Công tác đại biểu:

Nguyễn Hạnh Phúc

Trưởng ban Trần Văn Túy

 

 NỘI DUNG

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

- Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

- Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước.

- Thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ban Công tác đại biểu:

Nguyễn Hạnh Phúc

Trưởng ban Trần Văn Túy

 

NỘI DUNG

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

- Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

- Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

- Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.