CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2021

31/03/2021

 

QUỐC HỘI KHÓA XIV

Kỳ họp thứ 11

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

-------------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành nội dung 1, 3)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 2)

Ủy ban Tài chính - Ngân sách: 

Tổng Kiểm toán nhà nước: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

 

Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải (nội dung 2)

Hồ Đức Phớc (nội dung 2)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

  NỘI DUNG

1. Nội dung 1 (Công tác nhân sự):

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

- Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Nội dung 2 (Thảo luận Báo cáo):

- Thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của  Kiểm toán Nhà nước.

3. Nội dung 3 (Công tác nhân sự):

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành nội dung 2)

- Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách (điều hành nội dung 1)

- Các Phó Chủ tịch Quốc hội khác

Bộ Nội vụ: 

Ủy ban Pháp luật: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (nội dung 1)

- Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 1)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

1. Nội dung 1 (Quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026):

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

2. Nội dung 2 từ 16 giờ 30 (Công tác nhân sự):

- Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

- Thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.