CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2021

31/03/2021

QUỐC HỘI KHÓA XIV

Kỳ họp thứ 11

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

----------------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 1)

- Chủ tịch Quốc hội mới được bầu (điều hành nội dung 2)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Tổng Thư ký Quốc hội: 

Ban Công tác đại biểu

Nguyễn Hạnh Phúc

Trưởng ban Trần Văn Túy

 

NỘI DUNG

 

1. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

* Từ 9 giờ 00: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

2. Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

- Thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội mới được bầu (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Tổng Thư ký Quốc hội: 

Ban Công tác đại biểu: 

Nguyễn Hạnh Phúc

Trưởng ban Trần Văn Túy

 

  NỘI DUNG

1. Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

- Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

- Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

2. Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

- Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.