CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2021

29/03/2021

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 11

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

-------------------------

 

Buổi sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp đến 11 giờ 00)

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 2)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Nguyễn Hạnh Phúc (nội dung 2)

Nguyễn Trường Giang (nội dung 1)

 

NỘI DUNG

1.  Thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Công tác nhân sự (từ 11 giờ 00):

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 2)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

 Ban Công tác đại biểu: 

Tổng Thư ký Quốc hội: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Trưởng ban Trần Văn Túy (nội dung 2)

Nguyễn Hạnh Phúc (nội dung 2)

Nguyễn Trường Giang (nội dung 1)

 

 NỘI DUNG

 

1. Biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

2. Công tác nhân sự:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

- Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo).

- Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.